Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden – Yofocus

Artikel 1 – ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Yofocus en de opdrachtgever, met uitdrukkelijke uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij Yofocus met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 2 – OFFERTES, TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
2.1 Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van Yofocus zijn vrijblijvend.
2.2 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien Yofocus geconfronteerd wordt met wijzigingen t.a.v. de oorspronkelijk doorgenomen werking en werkmethodes van de opdrachtgever. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding in de vorm van een getekende gebruikersovereenkomst (Eindgebruikerslicentie) – indien de werkzaamheden afwijkend zijn en er geen sprake is van een licentie overeenkomst zal sprake zijn van een schriftelijke bevestiging door Yofocus of door de opdrachtgever verstrekt.
2.3 Yofocus mag als haar opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Yofocus heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Yofocus zijn verstrekt.
2.4 Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers of personeel van Yofocus binden Yofocus pas nadat Yofocus deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
2.5 Indien Yofocus in redelijkheid twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen is Yofocus gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering van de opdracht of uitvoering daarvan voort te zetten, van de opdrachtgever afdoende zekerheidstelling te verlangen.

Artikel 3 – WIJZIGING/INTREKKING VAN OPDRACHTEN
3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Yofocus gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is opdrachtgever betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd.
3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte.
3.3 Indien Yofocus voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd, kan Yofocus de opdrachtgever een vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen.

Artikel 4 – UITVOERING VAN OPDRACHTEN, GEHEIMHOUDING
4.1 Yofocus is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
4.2 Yofocus zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Yofocus zal haar medewerkers tot geheimhouding verplichten. Yofocus is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door haar medewerkers indien Yofocus aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft Yofocus het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van Yofocus voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Yofocus zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.
4.4 Waar nodig voor uitvoering van de werkzaamheden verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de bedrijfsstructuur, werkmethoden etc.. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 5 – TERMIJN EN TIJDSTIP VAN LEVERING
5.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Yofocus is gehouden om, zodra het Yofocus duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.
5.2 Bij toerekenbare overschrijding van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. Yofocus is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
5.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van in gebruikstelling c.q. overdracht van de software danwel na levering op een digitale drager danwel, afhankelijk van de opdracht, na installatie werkzaamheden.
5.4 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.
5.5 In verband met de uitvoering van de overeenkomst door Yofocus is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door Yofocus mogelijk te maken.
5.6 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst met Yofocus verrichte prestatie. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de afgeleverde prestatie weigert in ontvangst te nemen, in welk geval het in artikel 6.5 bepaalde van dienovereenkomstige toepassing is.
5.7 Indien de opdrachtgever geen acceptatietest wenst, dan aanvaardt deze de door
Yofocus verrichte werkzaamheden of ontwikkelde software in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (“as is, where is”), dat wil zeggen met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken. Uiteraard zal Yofocus zich waar mogelijk inspannen fouten te herstellen echter kan dit, naar beoordeling van Yofocus, worden uitgevoerd op basis van nacalculatie daar de feitelijke levering reeds als plaatsgevonden wordt beschouwd.

Artikel 6 – HONORARIUM EN BETALING
6.1 Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij Yofocus geldend vast tarief per gebruiker, vastgelegd in de gebruikersovereenkomst /eindgebruikerslicentie of
support- en hostingovereenkomst. Alsmede vastgelegd, indien sprake is van maatwerk, in de algehele opdrachtbevestiging. Afwijkende c.q. aanvullende werkzaamheden zullen op basis van een uurtarief worden afgerekend.
6.2 De prijs die Yofocus voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
6.3 Yofocus is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door opdrachtgever extra werkzaamheden, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden de levering en/of implementatie in de weg staan. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.
6.4 Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.
6.5 Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum (of binnen de door Yofocus schriftelijk opgegeven andere termijn), zonder enige korting, verrekening of opschorting netto te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
6.6 Ingeval van buitengerechtelijke incassokosten geldt een incassotarief van 15% over de eerste EUR 2.500,- van de hoofdsom met rente en een tarief van 10% over het meerdere, met een minimum van EUR 100,- per declaratie.

Artikel 7 – RECLAMES EN GESCHILLEN
7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan Yofocus kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Yofocus te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
7.2 Indien opdrachtgever na verloop van de in lid 7.1 genoemde termijn geen klachten heeft geuit wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien Yofocus zulks om haar moverende redenen wenselijk oordeelt. Wijziging door Yofocus van enig gedeelte van de software of koppelingen met de software op verzoek van opdrachtgever houdt niet in dat Yofocus erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd.
7.3 Indien de klacht gegrond is, is Yofocus gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen; indien Yofocus redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan zij een reductie op de prijs verlenen.
7.4 Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken en al dan niet het geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 8 – AANSPRAKELIJKHEID, VRIJWARING
8.1 Yofocus is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Yofocus toerekenbare tekortkoming. Yofocus is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vermogensschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht of in geval van een overeenkomst van maximaal de kwartaal factuurwaarde van de gebruikers- / support- / hosting- of onderhoudsovereenkomst.
8.2 Yofocus is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Yofocus is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in aan- en vervolgens door Yofocus retour geleverde bestanden of informatiedragers.
8.3 Yofocus is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit al dan niet geslaagde hack-pogingen, door derden, op systemen die door Yofocus worden onderhouden. 8.4 Yofocus is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit beveiligingsproblemen die ontstaan door software vervaardigd door derden, denk hierbij aan Windows systemen en -versies. De door Yofocus geleverde / ontwikkelde software worden up-to-date gehouden, dit zal voorzover als mogelijk en op verzoek van de eindgebruiker ook
worden getracht te doen voor wat dit de software van derden aangaat, echter kan
en zal Yofocus in ieder geval ten aanzien van de software van derden hiervoor geen
aansprakelijkheid aanvaarden.
8.5 De aansprakelijkheid van Yofocus is in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van EUR 2.500,00 per gebeurtenis.
8.6 De opdrachtgever verplicht zich Yofocus te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van Yofocus bestaat.
8.7 In lijn met artikel 5.7, dat wil zeggen dat de door Yofocus geleverde software aan de
klant wordt geleverd “as is”. De feilloze werking van een softwareconfiguratie kan nooit volledig worden gegarandeerd. Yofocus kan aldus niet aansprakelijk worden gesteld voor bugs, computervirussen of malware die ondanks haar inspanningen zouden voorkomen.

Artikel 9 – ONTBINDING
9.1 Yofocus is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Yofocus kan alsdan onmiddellijke voldoening van het haar toekomende vorderen.
9.2 Indien Yofocus door omstandigheden die niet voor haar risico komen niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft Yofocus zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van Internet-providers of andere omstandigheden waarop Yofocus geen invloed kan uitoefenen.
9.3 Indien Yofocus ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering moet staken, behoudt zij wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten en betaalde voorschotten.

Artikel 10 – AUTEURSRECHTEN
10.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Yofocus het auteursrecht op de door Yofocus vervaardigde en geleverde software.
10.2 De opdrachtgever vrijwaart Yofocus tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 – TOEPASSELIJK RECHT
11.1 Op rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Yofocus is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen waaromtrent partijen geen overeenkomst kunnen treffen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Yofocus.

Artikel 12 – INSCHRIJVING
Yofocus is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 67889689.

© Yofocus 2017 - 2020

 

Wanneer gewenst kunt u een exemplaar als PDF bestand hier downloaden.